Nákupní řád

1. Provozovatel

Provozovatelem elektronického obchodu je: Graciella,s.r.o., Kaprova 10/45, 110 00, Praha1, IČ: 26200554, DIČ: CZ26200554

2. Základní podmínky

Tento nákupní řád upravuje podmínky nakupování v elektronickém obchodě na internetových stránkách www.graciella.cz. Odesláním elektronické objednávky kupující vyjadřuje svůj souhlas se těmito nákupními podmínkami a se zpracováním obchodních údajů, které budou použity výhradně firmou Graciella, ke zpracování a odeslání jeho objednávky.
Ochrana Vašich osobních dat není jen záležitostí naší firemní etiky, ale jde zde také o zachování dobrého jména firmy a výrobků, které prezentujeme v našem obchodě. K tomuto se vztahuje Zákon o ochraně osobních údajů 480/2004 Sb.
Každá registrovaná objednávka je považována za závaznou. Každá objednávka je potvrzena e-mailovou zprávou, zaslanou na adresu uvedenou kupujícím.

3. Zrušení objednávky

Zrušení objednávky kupujícím je možné nejpozději do 24 hodin od odeslání objednávky a to na e-mailovou adresu: info@graciella.cz nebo telefonicky na čísle +420 267313046 nebo +420 604847068.
Objednávky obsahující neúplná nebo viditelně nesprávná data budou zrušeny, vždy si pečlivě zkontrolujte Vámi vyplněné údaje.

4. Ceny

Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v elektronickém obchodě. V již realizovaných a řádně potvrzených objednávkách nebudou ceny měněny.

5. Platební podmínky a dodací podmínky

Dobírka (platí pro Českou republiku a Slovensko):

  • Zboží bude kupujícímu doručeno na zadanou adresu poštovním balíkem na dobírku.
  • Poštovné (a balné – pouze v případě sklenic) se připočítává ke každému nákupu a to ve výši 65 – 200,-Kč v závislosti na hmotnosti objednávky a ceníku České pošty. U objemnějších zásilek bude poštovné kupujícímu předem upřesněno.
  • K ceně zboží nejsou připočítány žádné další náklady. Konečná cena bez poplatků je uvedena v posledním kroku objednávky. Potvrzení objednávky a upřesnění ceny je kupujícímu odesláno elektronickou poštou.
  • Zboží bude odesláno do 3 dnů od učinění objednávky. V případě, že objednané zboží není na skladě, bude kupující upozorněn do 1 dne od zaslání objednávky a lhůta pro dodání bude upřesněna. Pokud se jedná o zakázkovou výrobu, dodací lhůta činí 3-4 týdny ode dne objednávky a zákazník bude předem vyrozuměn o odeslání objednávky.

6. Osobní odběr

Zboží si také můžete osobně vyzvednout v naší dílně na výše zmíněné adrese (jsme ve dvoře) a to ihned po potvrzení Vaší objednávky.

Ostatní podmínky nákupu zde neupravené se řídí §52 a paragrafy následujícími zákona č. 40/1946 Sb., občanský zákoník.

7. Zásilky do zahraničí

Zásilky posíláme prostřednictvím České pošty. Cena poštovného bude upřesněna dle konkrétní váhy, destinace a požadavků zákazníka na doručení dle aktuálního ceníku České pošty.
Úhradu poštovného a ceny zásilky požadujeme v tomto případě předem a to převodem na náš účet:

Graciella,s.r.o.

ČSOB,a.s.,
Číslo účtu:
BIC/SWIFT:
IBAN:


Na příkopě 14, 115 20 Praha1
183507110/0300
CEKOCZPP
CZ81 0300 0000 0001 8350 7110

Variabilní symbol Vám bude přidělen nebo použijte své jméno.
Nejsme plátci DPH!

8. Záruka vrácení peněz

V případě, že s výrobkem nebudete spokojeni nebo zklame Vaše očekávání, můžete výrobek bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí vrátit. Výrobek Vám ihned vyměníme, nebo Vám vrátíme peníze.
Výrobek musí být nepoškozen a zabalen v originálním obalu a odeslán jako cenné psaní (nikoli dobírka) na naši výše uvedenou adresu do 14 dnů od převzetí zásilky. Ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie útržku balíkové nebo dobírkové složenky. Peníze Vám budou po kontrole zásilky navráceny na Váš účet nebo složenkou ( v tomto případě bude stržen z částky poplatek za poštovné).
Zásilky na dobírku neakceptujeme.
V rámci naší záruky Vám budou navráceny peníze pouze za Vámi objednané výrobky, nikoli za balné a poštovné.

 

9. ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • 9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • 9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Záruka a servis

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li v katalogu na webových stránkách Graciella,s.r.o. uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami - ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adresách prodávajícího.

Ke veškerému zboží prodávanému na Graciella.cz poskytujeme jak záruční tak i pozáruční servis.

Reklamační řád

Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku a zákonu o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. se všemi příslušnými novelami.. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je 24 měsíců.

Zboží můžete reklamovat osobně na adrese Graciella,s.r.o., Kaprova 10, Praha 1, e-mailem (info@graciella.cz), poštou, nebo telefonicky na +420 267 31 30 46.

Reklamace musí obsahovat originál (popřípadě kopii) dokladu o nákupu zboží (faktura, paragon) a popis zjištěných závad.

Reklamaci není možné uznat:

  • v případě nedoložení dokladu o nákupu zboží
  • přirozeného opotřebení výrobku
  • poškození v důsledku nedodržení řádné péče a zacházení, hlavně poškození vodou, lakem na vlasy a parfémem
  • mechanického poškození.

O vaší reklamaci rozhodneme do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění závad bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak.

Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.

Záruční doba je šest měsíců a začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.